สำนวน apple of one’s eyes

สำนวนภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอสำนวนเกี่ยวกับผลไม้ที่มีชื่อว่า apple of one’s eyes ที่แปลตรง ๆ คือ แอปเปิ้ลในดวงตาของใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งในทางสำนวนมีความหมายว่า

apple of one’s eyes

สิ่งอันเป็นที่รัก แก้วตาดวงใจ คนพิเศษ สุดที่รัก

ตัวอย่าง

Jan has 4 kids but the youngest one, her only daughter is clearly the apple of her eyes. (แจนมีลูกทั้งหมด 4 คน แต่เห็นได้ชัดเลยว่าลูกคนสุดท้องซึ่งเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวเป็นแก้วตาดวงใจของเธอ)

You are the apple of my eyes. (คุณคือสุดที่รักของผม)

Sophia is a smart and bright kid. She is the apple of the teachers’ eyes here. (โซเฟียเป็นเด็กที่ฉลาดและสดใส เธอเป็นที่รักของบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่นี่)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s