Possessive Forms [2] – Possessive Nouns

Possessive Nouns คือ คำนามที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. การใช้ ‘s (Apostrophe + s) คือ การนำ ‘s ไปใส่ท้ายคำนามที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งวิธีการใส่‘s จะแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างคำนามที่เป็นเอกพจน์ (Singular) กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ (Plural) ดังนี้
  1. หากคำนามคำนั้นเป็นเอกพจน์ (Singular) เราสามารถใส่ ‘s หลังคำนามคำนั้นได้ทันที เช่น
   This cat’s fur is white.   ขนของแมวตัวนี้มีสีขาว
   The teacher’s house is very big.   บ้านของคุณครูมีขนาดใหญ่มากๆ
   That is Malee’s book.   นั่นคือหนังสือของมาลี

   1. หากชื่อของสิ่งที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของลงท้่ายด้วย s เราสามารถใส่ ‘s
    ก็ได้ เช่น James’s  Charles’s  Thomas’s หรือจะใส่ ‘ (Apostrophe) อย่างเดียวก็ไม่ผิด เช่น James’  Charles’  Thomas’ แต่การใส่ ‘s (Apostrophe + s) จะเป็นที่นิยมมากกว่า มีคนใช้แบบนี้มากกว่า
  2. หากคำนามคำนั้นเป็นพหูพจน์ (Plural) โดยปกติแล้วคำนามที่เป็นพหูพจน์คือคำนามเอกพจน์ที่มี s ต่อท้าย เช่น cats (แมว→หลายตัว), dogs (หมา→หลายตัว), books (หนังสือ→หลายเล่ม), tables (โต๊ะ→หลายตัว), pens (ปากกา→หลายด้าม) เป็นต้น แต่ก็มีคำนามบางตัวที่มีรูปเอกพจน์กับรูปพหูพจน์ต่างกัน เช่น mouse (หนู1ตัว) → mice (หนูหลายตัว), child (เด็ก1คน) → children (เด็กหลายคน), man (ผู้ชาย1คน) → men (ผู้ชายหลายคน), woman (ผู้หญิง1คน) → women (ผู้หญิงหลายคน) ซึ่งทั้งสองประเภทมีวิธีการใส่ ‘s ที่ต่างกันดังนี้
   1. คำนามพหูพจน์ที่ลงท้ายด้วย s เราจะทำให้อยู่ในรูปของการแสดงความเป็นเจ้าของโดยการใส่ ‘ (Apostrophe) เพียงอย่างเดียวต่อท้ายคำนามพหูพจน์นั้นๆ เช่น cats’ dogs’ books’ tables’ pens’
   2. คำนามพหูพจน์ที่มีรูปต่างจากเอกพจน์ เราต้องใส่ ‘s (Apostrophe + s) ต่อท้ายคำนามนั้นๆอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าคำนามนั้นๆจะมีความหมายเป็นพหูพจน์แล้วก็ตาม เช่น mice’s  men’s  children’s  men’s  women’s
 2. การใช้ of of แปลว่า ของ เราจะใช้ of วางไว้ข้างหน้าคำนามของสิ่งที่เราต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น
  The names of the students.   ชื่อของเด็กนักเรียนทั้งหลาย
  The wings of a bird.   ปีกของนกตัวหนึ่ง
  The tail of a cat.   หางของแมวตัวหนึ่ง

จะเห็นได้ว่า ในประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน สามารถทำให้อยู่ในรูปของการแสดงความเป็นเจ้าของได้ทั้งการใช้  ‘s (Apostrophe + s) และการใช้ of เลย เช่น

การใช้ ‘s การใช้ of ความหมาย
That is a cat’s food. That is the food of a cat. นั่นคืออาหารของแมว
This rabbit’s fur is white. The fur of this rabbit is white. ขนของกระต่ายตัวนี้มีสีขาว
The dog’s tail. The tail of a dog. หางของหมาตัวหนึ่ง
The Thomas’s house is very big. The house of Thomas is very big.  บ้านของโทมัสมีขนาดใหญ่มากๆ
That is Malee’s book. That is the book of Malee. นั่นคือหนังสือของมาลี
The students’ names. The names of the students. ชื่อของเด็กนักเรียนทั้งหลาย
A bird’s wings. The wings of a bird. ปีกของนกตัวหนึ่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s