Possessive Forms [1] – Possessive Nouns, Possessive Adjectives, Possessive Pronouns

Possessive เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) หมายถึง การอยู่ในครอบครอง, ซึ่งเป็นเจ้าของ Possessive Forms ก็คือ รูปของการแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้

  1. Possessive Nouns หรือ Possessive Forms of Nouns คือ การทำคำนามให้อยู่ในรูปของการแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่
    1. การใช้ Apostrophe + s (‘s)
    2. การใช้ of
  2. Possessive Adjectives คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของ ต้องใช้คู่คำนาม (ขยายคำนาม) เสมอ ไม่สามารถใช้อย่างโดดเดี่ยวได้ ได้แก่ my (ของฉัน), your (ของคุณ→คนเดียว), her (ของเธอ), his (ของเขา), its (ของมัน), our (ของพวกเรา), your (ของพวกคุณ→หลายคน), their (ของพวกเขา)
  3. Possessive Pronouns คือ สรรพนามที่ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งสามารถใช้โดดๆ ไม่ต้องใช้คู่นาม ได้แก่ mine (ของฉัน), yours (ของคุณ→คนเดียว), hers (ของเธอ), his (ของเขา), its (ของมัน), ours (ของพวกเรา), yours (ของพวกคุณ→หลายคน), theirs (ของพวกเขา)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Possessive Nouns, Possessive Adjectives, และ Possessive Pronouns จะแสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในบล็อกถัดไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s