uncountable nouns

Countable and Uncountable Nouns คืออะไร?

count แปลว่า นับ, able แปลว่า สามารถทำได้, count + able = countable แปลว่า สามารถนับได้ เพราะฉะนั้น countable nouns จึงมีความหมายว่า คำนามที่สามารถนับได้ หรือ คำนามนับได้ นั้นเอง เช่นเดียวกับ uncountable nouns เมื่อเราใส่ un- ไว้หน้าคำศัพท์ใดๆจะมีความหมายว่าไม่ ทำให้มีความหมายตรงข้ามกับคำเดิม ดังนั้น uncountable nouns จึงมีความหมายว่า คำนามนับไม่ได้ รู้หรือไม่ว่าคำนามในภาษาอังกฤษไม่ใช่คำนามที่นับได้ทุกคำ การที่เราสามารถแยกได้ว่าคำนามกลุ่มไหนเป็นคำนามนับได้ (Countable Nouns) และคำนามกลุ่มไหนเป็นคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns) สามารถช่วยให้เราใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ดีและถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพราะเนื้อหาเกี่ยวกับ Countable Nouns กับ Uncountable Nouns นั้นเชื่อมโยงกับเนื้อหาอื่นๆอีกหลายๆเรื่อง หากเราไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนนี้ให้ดี จะทำให้ยากที่จะนำไปใช้กับเรื่องอื่นๆให้ถูกต้องเช่นกัน […]