there are

การใช้ There is, There are

There is / There are แปลว่า มี ทั้งสองมีความหมายเหมือนกันแต่มีวิธีการนำไปใช้ต่างกัน ดังนี้ There is เขียนแบบย่อว่า There’s แปลว่า มี ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ (Singular) และนามนับไม่ได้ [ There is + นามนับได้เอกพจน์/นามนับไม่ได้ ] There are เขียนแบบย่อว่า There’re แปลว่า มี ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ (Plural) เท่านั้น [ There are + นามนับได้พหูพจน์ ] เนื่องจาก is/are เป็น verb to be ซึ่งมีการผันไปตาม tense ต่างๆ กิริยาสามช่องสำหรับ is คือ→ […]