everyone

Everyone กับ Every One ต่างกันอย่างไร

Everyone everyone (เขียนติดกัน) เป็นคำสรรพนามแบบไม่ชี้เฉพาะ (indefinite pronoun) มีความหมายเหมือนกับคำว่า everybody ซึ่งแปลว่า ทุกคน(ในกลุ่มนั้นๆ) ซึ่งเป็นการกล่าวถึงทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นโดยไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่ง ตัวอย่างประโยคที่ใช้ everyone Can you let everyone know about our company’s new policy today? (คุณช่วยบอกนโยบายใหม่ของบริษัทเราให้ทุกคนทราบได้มั้ย?) Everyone wore Thai national costume […]