สำนวน on the same page

สำนวนที่เกี่ยวกับความคิดความเข้าใจในวันนี้ ขอเสนอสำนวนที่มีชื่อว่า on the same page ซึ่งหากเราแปลตรง ๆ ตามตัว มีความหมายว่าหน้าเดียวกัน แต่ในทางสำนวนนั้นมีความหมายว่า

on the same page

เข้าใจตรงกัน คิดเหมือนกัน เห็นพ้องต้องกัน

ตัวอย่าง

I feel like we’re not on the same page now. Let’s discuss about it again before we move to the next topic. (ฉันรู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจตรงกันเลย มาคุยเรื่องนี้กันต่อก่อนที่จะเปลี่ยนไปคุยกันหัวข้อถัดไปนะคะ)

Are you on the same page with me? (คุณคิดเหมือนกันกับฉันใช่ไหม?)

I think we are on the same page about this issue. (ผมคิดว่าเรามีความเห็นพ้องต้องกันในประเด็นนี้)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s