หลักสูตร, ค่าใช้จ่าย, วิธีการสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่ Universiti Utara Malaysia

หลักสูตรต่างๆที่เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี

จากบทความที่ได้แนะนำมหาวิทยาลัยไป แนะนำมหาวิทยาลัย: UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) มหาวิทยาลัยที่อยู่ห่างจากด่านนอกเพียงสิบกว่ากิโลเมตร ที่ได้แนะนำมหาวิทยาลัยไปจะเห็นได้ว่า UUM แบ่งระบบการศึกษาออกเป็น 3 วิทยาลัยหลัก ได้แก่

 • College of Business (COB) วิทยาลัยด้านธุรกิจ
 • College of Arts and Sciences (CAS) วิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • College of Law, Government and International Studies (COLGIS) วิทยาลัยด้านกฎหมาย การปกครอง และการศึกษาระหว่างประเทศ

ซึ่ง ณ ตอนนี้ ในระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรที่เปิดให้นักศึกษาต่างชาติด้วยกัน 29 คณะ เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขอแยกลงตารางให้เห็นว่าคณะไหนอยู่ภายใต้วิทยาลัยไหน ดังนี้

Programme Offer

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะที่เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติได้ที่ Programmes Offered for Undergraduate (International)

ค่าใช้จ่ายในภาพรวมสำหรับนักศึกษาใหม่

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสาร Study Fees  หน้า 1 เราได้รวมค่าใช้จ่ายมาจัดเรียงให้เห็นในตารางเดียวไปเลย ดังนี้

Tuition Fees

จากตารางจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายจะแยกตามคณะที่เรียนเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1.คณะไอที/มัลติมีเดีย   2.คณะการโรงแรม  และ 3.คณะอื่นๆ

ตารางในส่วน One Time Payment คือส่วนที่ค่าใช้จ่ายแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะจ่ายตอนปี1เทอมแรกครั้งเดียวจบ  ส่วนค่าใช้จ่ายในส่วน Recurring Fees ที่ค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ใช้ในแต่ละเทอม เพราะฉะนั้น ยอดค่าใช้จ่ายที่เป็นสีเหลืองคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณสำหรับนักศึกษาใหม่ค่ะ

หมายเหตุ :

 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ (Medical Check-up Fees) ต้องไปจ่ายแยกที่ University Health Centre (ไม่ได้จ่ายรวมกับตอนที่จ่ายค่าเทอม)
 • ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพ (Insurance) อาจมีเรทแตกต่างกันไปตามแต่ Plan ที่นักศึกษาเลือก ตัวเลขที่เห็นในตารางคือค่าใช้จ่าย Plan 1 ซึ่งเป็นเรทขั้นต่ำ – ประกันสุขภาพที่ทำจะครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี และต้องทำใหม่ทุกๆปี (จ่ายปีละครั้ง)
 • ค่าหอพัก (Accommodation) อาจแตกต่างจากที่เห็นในตาราง แล้วแต่ว่าเราได้ห้องพักแบบกี่คน
  • ห้องพักสำหรับ 2 คน : ราคา RM450/เทอม
  • ห้องพักสำหรับ 3 คน : ราคา RM350/เทอม
  • ห้องพักสำหรับ 4 คน : ราคา RM250/เทอม
  • หอ Maybank : ราคา RM1,500/เทอม

ลองตีเป็นเงินไทยแบบประมาณคราวๆก็คูณ 10 ไปเลยค่ะ เรทอาจบวกลบตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นๆนะคะ

เอาล่ะค่ะ พอจะเห็นคณะที่เปิดเรียนและค่าใช้จ่ายใจภาพรวมกันแล้วนะคะ หลายๆเห็นค่าเทอมแล้วก็ขอผ่าน แต่สำหรับคนที่เห็นคณะที่สนใจและสู้ไหวกับค่าเทอม ต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวรายละเอียดต่างในการสมัครเข้าเรียนค่ะ

ใบสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ Download Application Form

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนไทยที่จะสมัครเข้าเรียน มีดังนี้ (อ้างอิงจากเอกสาร  REQUIREMENT-INTERNATIONAL-STUDENTS-2017-ENGLISH หน้า 23 และ Admission Requirements)

 1. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ระดับประถมศึกษา 6 ปี/มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี/มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี) หรือ เทียบเท่าหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนสอนศาสนา
 2. สำเร็จการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5.5 (ผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS จะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ English Language Placement Test (ELPT) ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น)
 4. ใบรับรองการสอบผ่านเข้าคัดเลือกมหาวิทยาลัยในไทย (มหาวิทยาลัยไหนก็ได้)
 5. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

*ผู้สมัครที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Intensive English Language Course) ของทางมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอีกครั้งก่อนที่จะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาทั่วไปได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบเสร็จชำระเงินค่าใบสมัคร
 • ใบสมัครที่กรอกและเซ็นทุกช่องอย่างสมบูรณ์
 • รูปถ่ายขนาดที่ใช้ในพาสปอร์ต (ประมาณ 3.5 x 5 ซ.ม.) จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น) และติดรูปถ่ายในใบสมัครไปเลยด้วย 1 รูป
 • สำเนาที่ได้รับการเซ็นรับรองของ 1.ใบประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศีกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า), 2.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts), 3.สำเนาผลการสอบวัดระดับ IELTS/TOEFL
 • สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทำงของผู้สมัคร โดยถ่ายเอกสารในกระดาษ A4 หน้าเดียว จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียในที่ใกล้ที่สุดในประเทศไทย 1 ชุด (พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4)

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน

ค่าสมัครสำหรับนักเรียนสัญชาติอาเซียนอยู่ที่ USD35.00 หรือ  RM125.00 ตีเป็นเงินไทยก็พันกว่าบาทแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนช่วงนั้นๆ วิธีการชำระเงินสามารถทำได้ดังนี้

 • จ่ายออนไลน์ผ่านหน้าเว็บหลัก UUM ที่ https://e-com.uum.edu.my/home.aspx เลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิต (Mastercard/Visa) หรือ FPX หลังจากนั้นให้ปริ๊นท์ใบเสร็จออกมาแล้วแนบลงไปพร้อมใบสมัคร; หรือ
 • จ่ายที่ธนาคาร Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) สาขาไหนก็ได้ในประเทศมาเลเซีย; หรือ
 • จ่ายด้วยวิธี Telegraph Transfer

ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนจ่าย อย่าลืมเก็บหลักฐานไว้ และแนบส่งไปพร้อมใบสมัครด้วย

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

UUM เปิดรับสมัครนักศึกษาตลอดปี แล้วแต่ว่าเราอยากเข้าเรียนภาคการศึกษาไหน

 • ภาคเรียนที่ 1 (เริ่มเรียนเดือนกันยายน) ต้องส่งใบสมัครถึงสำนักงานภายในวันที่ 30 พฤษภาคม
 • ภาคเรียนที่ 2 (เริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์) ต้องส่งใบสมัครถึงสำนักงานภายในวันที่ 30 ตุลาคม

วิธีการส่งใบสมัคร

เมื่อกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานทุกอย่างแล้วส่งไปรษณีย์ไปที่

Admission, Records & Promotion Unit
Academic Affairs Department
Universiti Utara Malaysia
KEDAH MALAYSIA

หรือจะไปยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะ

หวังว่าข้อมูลที่รวบรวมไว้ต่างๆนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อที่ UUM นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมไปอัพเดทข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.uum.edu.my เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญต่างๆของทางมหาวิทยาลัยนะคะ

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s