การใช้ Comparative และ Superlative Adjectives

Comparison of Adjectives – การใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบ

คำคุณศัพท์ คือ คำที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม ซึ่งการใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบมีอยู่ 3 ขั้นคือ ขั้นปกติ (Positive/Regular), ขั้นกว่า (Comparative), และขั้นสุด (Superlative)

 1. คำคุณศัพท์ขั้นปกติ (Positive/Regular Adjectives) คือ คำคุณศัพท์ปกติที่เราใช้ขยายนามโดยทั่วไป ไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับสิ่งใดๆ เช่น

  big (ใหญ่), large (ใหญ่), small (เล็ก), tall (สูง), long (ยาว), short (เตี้ย/สั้น), fast (เร็ว), slow (ช้า), high (สูง), low (ต่ำ), fat (อ้วน), thin (ผอม), easy (ง่าย), difficult (ยาก), good (ดี), bad (แย่)

  That house is very big.   บ้านหลังนั้นมีขนาดใหญ่มาก
  English is very difficult for me.   ภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับฉัน
  This fat cat is my younger sister’s.  แมวตัวอ้วนๆตัวนี้เป็นของน้องสาวของฉัน

 2. คำคุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjectives) คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบคน, สัตว์, หรือสิ่งของ 2 สิ่ง มีความหมายว่า ____กว่า ใช้เปรียบเทียบว่าสิ่งของอันนี้ ใหญ่กว่า, ดีกว่า, ถูกกว่า, แพงกว่า, สวยกว่า, … อีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งคำคุณศัพท์ขั้นกว่ามักจะมี -er than ตามหลังคำคุณศัพท์นั้นๆ หรือไม่ก็จะมีคำว่า more ___ than อยู่ในประโยค เช่น

  bigger (ใหญ่กว่า), larger (ใหญ่กว่า), smaller (เล็กกว่า), taller (สูงกว่า), longer (ยาวกว่า), shorter (เตี้ยกว่า/สั้นกว่า), faster (เร็วกว่า), slower (ช้ากว่า), higher (สูงกว่า), lower (ต่ำกว่า), fatter (อ้วนกว่า), thinner (ผอมกว่า), easier (ง่ายกว่า), more difficult (ยากกว่า), better (ดีกว่า), worst (แย่กว่า)

  It’s colder today than it was yesterday.  วันนี้อากาศเย็นกว่าเมื่อวาน
  This month’s sales are higher than last month.   ยอดขายของเดือนนี้สูงกว่าเดือนที่แล้ว
  This machine is newer than that one.   เครื่องจักรอันนี้ใหม่กว่าอันนั้น

  ***สังเกตว่า หลังคำคุณศัพท์ขั้นกว่าจะมี than ตามหลังอยู่เสมอเมื่อมีสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบด้วยอยู่ในประโยค แต่หากไม่มีสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบด้วยอยู่ในประโยค ก็ไม่ต้องใส่ than ในประโยคนั้นๆ เช่น
  The market this year is getting more competitive.  ตลาดในปีนี้มีการแข่งขันกันมากขึ้น

 3. คำคุณศัพท์ขั้นสุด (Superlative Adjectives) คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบคน, สัตว์, หรือสิ่งของที่มีตั้งแต่ 3 สิ่งหรือมากกว่านั้น มีความหมายว่า _________ที่สุด ใช้เปรียบเทียบว่า 1 ในสิ่งของเหล่านั้น ดีที่สุด, สวยที่สุด, แพงที่สุด, … เป็นต้น ซึ่งคำคุณศัพท์ขั้นสุดมักจะมี the ___-est หรือไม่ก็ the most ________ อยู่ในประโยค เช่น

  biggest (ใหญ่ที่สุด), largest (ใหญ่ที่สุด), smallest (เล็กที่สุด), tallest (สูงที่สุด), longest (ยาวที่สุด), shortest (เตี้ยที่สุด/สั้นที่สุด), fastest (เร็วที่สุด), slowest (ช้าที่สุด), highest (สูงที่สุด), lowest (ต่ำที่สุด), fattest (อ้วนที่สุด), thinnest (ผอมที่สุด), easiest (ง่ายที่สุด), most difficult (ยากที่สุด), best (ดีที่สุด), worst (แย่ทีี่สุด)

  Today is the best day of my life.   วันนี้เป็นวันที่ดีทีสุดของฉัน
  Which city in Thailand is the most expensive to live in?  เมืองไหนในประเทศไทยที่แพงที่สุดในการอยู่อาศัย
  He was the wisest man I ever knew.   เขาคือผู้ชายที่ฉลาดที่สุดเท่าทีฉันเคยรู้จักมา

  ***สังเกตว่า ก่อนคำคุณศัพท์ขั้นสุดจำต้องมีคำว่า the นำหน้าเสมอ

จะเห็นได้ว่าคำคุณศัพท์บางคำ เมื่อทำให้เป็นขั้นกว่าหรือขั้นสุด สามารถเติม -er หรือ -est ตามหลังคำนั้นๆได้เลย บางคำก็ใส่ more หรือ most นำหน้า แต่บางคำเปลี่ยนรูปของมันไปเลย ซึ่งหลักในการทำคำคุณศัพท์ให้อยู่ในขั้นกว่าและขั้นสุด มีวิธีดังนี้

 1. คำคุณศัพท์พยางค์เดียว (adjectives with one syllable) ให้ใส่ -er เพื่อทำให้เป็นขั้นกว่า หรือใส่ -est เพื่อทำให้เป็นขั้นสุดตามหลังคำคุณศัพท์นั้นๆได้เลย เช่น

  comparison of adjectives 1
  ***ถ้าศัพท์ตัวไหนที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียวและมีตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดที่ลงท้ายอีก 1 ตัวก่อนที่จะเติม -er หรือ -est เช่น big-bigger-biggest, hot-hotter-hottest, fat-fatter-fattest, thin-thinner-thinnest

 2. คำคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์และลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนที่จะเติม -er หรือ -est ต่อท้าย เช่น

  comparison of adjectives 4

 3. คำคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์หรือมากกว่า ให้ใส่ more นำหน้าคำคุณศัพท์นั้นๆเพื่อทำให้เป็นขั้นกว่า หรือใส่ most นำหน้าคำคุณศัพท์นั้นๆเพื่อทำให้เป็นขั้นสุด เช่น

  comparison of adjectives 2
  ***มีคำคุณศัพท์ 2 พยางค์บางคำที่สามารถใส่ -er หรือ -est หลังคำนั้นๆได้เลย เช่น simple-simpler-simplest, clever-cleverer-cleverest, narrow-narrower-narrowest

 4. คำคุณศัพท์กลุ่มพิเศษ กลุ่มนี้ศัพท์ในขั้นกว่าและขั้นสุดจะเปลี่ยนรูปไป ไม่อยู่ในรูปเดิมเลย เช่น

  comparison of adjectives 3

*เพิ่มเติม* : เราสามารถใช้ much นำหน้าคำคุณศัพท์ขั้นกว่าเพื่อเป็นการทำให้การเปรียบเทียบนั้นดูหนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น

He is much taller than his father.   เขาสูงกว่าพ่อของเขามาก
It’s much more expensive.   มันแพงกว่ามาก
The weather is much better in Chiangmai than Bangkok.   อากาศที่เชียงใหม่ดีกว่าที่กรุงเทพมาก

**เพิ่มเติม** : เราสามารถนำคำคุณศัพท์ในขั้นปกติมาใช้เปรียบเทียบความเท่ากันหรือไม่เท่ากันของสิ่งสองสิ่งได้  แต่ต้องมีคำว่า as นำหน้าและต่อท้าย ดังนี้

as + คำคุณศัพท์ขั้นปกติ + as   =  ______เท่า            ⇔               not as + คำคุณศัพท์ขั้นปกติ + as  =  ไม่ ______ เท่า

She is as tall as her mother.   เธอสูงเท่าๆกับแม่ของเธอ
I’m as beautiful as my mother.   ฉันสวยเท่าๆกับแม่ของฉัน
This comic is not as interesting as the last one.   การ์ตูนเล่มนี้ไม่น่าสนใจเท่าเล่มที่แล้ว
My cat is not as fat as yours.  แมวของฉันไม่อ้วนเท่าของคุณ

ลิงค์ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม

http://esl.fis.edu/grammar/single/compare2.htm
http://esl.fis.edu/grammar/single/compare1.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adjectives/exercises
http://www.softschools.com/quizzes/grammar/adjectives/quiz328.html
http://www.learnenglish-online.com/grammar/tests/comparativeadjectives2.html

3 replies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s