Countable and Uncountable Nouns คืออะไร?

count แปลว่า นับ, able แปลว่า สามารถทำได้, count + able = countable แปลว่า สามารถนับได้ เพราะฉะนั้น countable nouns จึงมีความหมายว่า คำนามที่สามารถนับได้ หรือ คำนามนับได้ นั้นเอง

เช่นเดียวกับ uncountable nouns เมื่อเราใส่ un- ไว้หน้าคำศัพท์ใดๆจะมีความหมายว่าไม่ ทำให้มีความหมายตรงข้ามกับคำเดิม ดังนั้น uncountable nouns จึงมีความหมายว่า คำนามนับไม่ได้

รู้หรือไม่ว่าคำนามในภาษาอังกฤษไม่ใช่คำนามที่นับได้ทุกคำ การที่เราสามารถแยกได้ว่าคำนามกลุ่มไหนเป็นคำนามนับได้ (Countable Nouns) และคำนามกลุ่มไหนเป็นคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns) สามารถช่วยให้เราใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ดีและถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพราะเนื้อหาเกี่ยวกับ Countable Nouns กับ Uncountable Nouns นั้นเชื่อมโยงกับเนื้อหาอื่นๆอีกหลายๆเรื่อง หากเราไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนนี้ให้ดี จะทำให้ยากที่จะนำไปใช้กับเรื่องอื่นๆให้ถูกต้องเช่นกัน

Countable Nouns

Countable Nouns คือ คำนามนับได้ คำนามที่เราสามารถนับเป็นจำนวน 1, 2, 3, 4, ____ ได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ หรือจับต้องไม่ได้ หากว่าเราสามารถนับได้ คำนามนั้นก็จะถือเป็น countable nouns เช่น
สิ่งที่จับต้องได้ เช่น glass (แก้ว), table (โต๊ะ), chair (เก้าอี้), book (หนังสือ), dog (หมา), cat (แมว), clock (นาฬิกา), ring (แหวน), banana (กล้วย), orange (ส้ม) etc.
สิ่งที่จับต้องไม่ได้ (แต่เรายังสามารถนับได้) เช่น song (เพลง), day (วัน), month (เดือน), year (ปี), hour (ชั่วโมง), minute (นาที), age (อายุ), hobby (งานอดิเรก), activity (กิจกรรม), assignment (งานที่ได้รับมอบหมาย), job (งาน), country (ประเทศ) etc.

 • Countable Nouns สามารถเป็นได้เอกพจน์ (Singular) และพหูพจน์ (Plural) เช่น glass – glasses , table – tables, chair – chairs, book – books, dog – dogs, cat – cats, clock – clocks, ring – rings, banana – bananas, orange – oranges, song – songs, day – days, month – months, year – years, hour – hour, minute – minutes,  age – ages, hobby – hobbies, activity – activities, assignment – assignments, job – jobs, country – countries etc.
  • Countable Nouns บางคำมีรูปที่เป็นเอกพจน์กับพหูจน์ต่างกัน เช่น man (ผู้ชายคนเดียว) – men (ผู้ชายหลายคน), woman (ผู้หญิงคนเดียว) – women (ผู้หญิงหลายคน), child (เด็กคนเดียว) – children (เด็กหลายคน), person (คนๆเดียว) – (คนหลายคน) etc.
 • เราต้องใช้คำนำหน้า เช่น a/an/the/this/that/my เป็นต้น นำหน้านามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ (single countable nouns) เสมอ ไม่สามารถใช้โดดๆคำเดียวได้ เช่น a glass, my book, her dog, his clock, an orange, that song, a day, an hour, an activity etc.
 • สำหรับนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ (plural countable nouns) เราสามารถใช้โดดๆคำเดียวได้ หรือจะใส่คำนำหน้าด้วยก็ได้

Uncountable Nouns

Uncountable Nouns คือ คำนามนับไม่ได้ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกสิ่งที่มันเล็กมาก ยากที่จะนับให้หมด อาจจะเป็นสิ่งของที่อยู่ในภาพรวมใหญ่มากหรือเป็นแนวความคิด ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะมานั่งแบ่งแยกออกได้ ถึงแม้ว่าคำบางคำอาจจะเป็นนามนับได้ในภาษาอื่น แต่ในภาษาอังกฤษคำพวกนี้คือนามนับไม่ได้

โดยทั่วไปแล้ว Uncountable Nouns จะอยู่ในรูปเอกพจน์ (singular) เสมอ (ไม่สามารถเติม s, es ตามหลังคำนามนั้นๆได้) นอกจากนี้ มันจะมี uncountable nouns บางคำที่ลงท้ายด้วย s แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความหมายเป็นพหูพจน์ เช่น news, politics, economics เป็นต้น  เพราะฉะนั้น อย่าสับสนกับการนำไปใช้

uncountable nouns ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้

 • ของเหลวและก๊าซ เช่น milk (นม), water (น้ำ), coffee (กาแฟ), tea (ชา), wine (ไวน์), air (อากาศ), oxygen (อ็อกซิเจน), ink (หมึก)
 • ของแข็งและสสารที่เป็นพวกเม็ดเล็กๆ เช่น bread (ขนมปัง), soap (สบู่), gold (ทอง), copper (ทองแดง), metal (โลหะ), wood (ไม้),  sugar (น้ำตาล), salt (เกลือ), sand (ทราย), rice (ข้าว), powder (แป้ง)
 • สสารที่เปลี่ยนรูปได้ เช่น cheese, butter, ice-cream
 • ชื่อวิชา เช่น mathematics (คณิตศาสตร์), economics (เศรษฐศาสตร์), science (วิทยาศาสตร์), biology (ชีววิทยา), French (ภาษาฝรั่งเศส), psychology (จิตวิทยา)
 • ชื่อภาษา เช่น Thai (ภาษาไทย), English (ภาษาอังกฤษ), Malay (ภาษามลายู), Chinese (ภาษาจีน), German (ภาษาเยอรมัน), Spanish (ภาษาสเปน), Japanese (ภาษาญี่ปุ่น)
 • แรงและพลังงาน เช่น heat (ความร้อน), electricity (ไฟฟ้า), sunshine (แสงแดด), radiation (รังสี), magnetism (อำนาจแม่เหล็ก)
 • ข้อมูลและแนวคิดที่เป็นนามธรรม เช่น information (ข้อมูล), news (ข่าวสาร), education (การศึกษา), politics (การเมือง), democracy (ประชาธิปไตย), intelligence (สติปัญญา/ความเฉลียวฉลาด), advice (คำแนะนำ), knowledge (ความรู้), research (งานวิจัย), love (ความรัก), fear (ความหวาดกลัว), anger (ความโกรธ), beauty (ความสวยงาม), safety (ความปลอดภัย)
 • ชื่อกีฬาและกิจกรรมต่างๆ เช่น football (ฟุตบอล), tennis (เทนนิส), basketball (บาสเก็ตบอล), fishing (ตกปลา), camping (การอยู่ค่ายพักแรม)
 • แนวคิดภาพรวมของสิ่งของกลุ่มใหญ่ เช่น fruit (ผลไม้), food (อาหาร), money (เงิน), furniture (เฟอร์นิเจอร์ – เป็นภาพรวมของเครื่องตกแต่งบ้านต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้), garbage (ขยะ), crockery (เครื่องถ้วยชาม-เป็นภาพรวมของจาน ชาม ถ้วยต่างๆ), luggage/baggage (กระเป๋าเดินทาง)

เราสามารถทำ uncountable nouns ให้เป็น countable nouns ได้ โดยการใส่จำนวน+ภาชนะ/น้ำหนัก/ลักษณนามให้กับคำศัพท์นั้นๆ เช่น
a cup of tea / two cups of tea    ชา 1 ถ้วย /ชา 2 ถ้วย
a glass of water / two glasses of water    น้ำ 1 แก้ว /น้ำ 2 แก้ว
a bottle of wine / two bottles of wine    ไวน์ 1 ขวด / ไวน์ 2 ขวด
a bar of soap / two bars of soap    สบู่ 1 ก้อน / สบู่ 2 ก้อน
a cone of ice-cream / two cones of ice-cream   ไอศกรีม 1 โคน / ไอศกรีม 2 โคน
a spoon of salt / two spoons of salt    เกลือ 1 ช้อน / เกลือ 2 ช้อน
a kilo of sugar / two kilos of sugar    น้ำตาล 1 กิโล / น้ำตาล 2 กิโล
a slice of bread / two slices of bread   ขนมปัง 1 ชิ้น /ขนมปัง 2 ชิ้น
จะเห็นได้ว่าเมื่อเราใส่ลักษณนามเพื่อทำให้ uncountable nouns กลายเป็น countable nouns ได้แล้ว หากเราต้องการทำให้อยู่ในรูปพหูพจน์ เราต้องเติม s หรือ es หลังลักษณนามนั้นๆ เราไม่สามารถเติม s หรือ es หลัง uncountable ได้ เพราะ uncountable nouns จะอยู่ในรูปของเอกพจน์เสมอ

*เพิ่มเติม : มีศัพท์บางคำเป็นได้ทั้ง countable nouns และ uncountable nouns เพราะศัพท์นั้นๆมีรูปเดียวกันแต่มีความหมายต่างกัน เช่น light ถ้าแปลว่า โคมไฟ จะเป็นนามนับได้ (สามารถเติม s ได้ถ้าเป็นพหูพจน์) แต่ถ้าแปลว่า แสงสว่าง จะเป็นนามนับไม่ได้ (รูปเอกพจน์เพียงอย่างเดียว)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s