การใช้ much, many, a lot of, lots of

much, many, a lot of, lots of

much, many, a lot of, lots of ทั้งหมดนี้มีความหมายว่าจำนวนมาก/เยอะ/มีปริมาณมาก แต่มีวิธีการใช้ที่ต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. much และ many : เรามักจะใช้ much และ many ในประโยคที่มีความหมายในเชิงลบหรือประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถาม 
  1. much = ปริมาณมาก ใช้คู่กับคำนามนับไม่ได้ (uncountable noun) เสมอ
   much + uncountable noun (นามนับไม่ได้)
   How much money do you want?    คุณต้องการเงินเท่าไหร่?
   How much the petrol is in the car?   มีน้ำมันเหลืออยู้ในรถเท่าไหร่?
   I don’t have much time left.   ฉันมีเวลาเหลือไม่มากแล้ว
   She hasn’t done much work today.   เธอไม่ได้ทำงานมากมายในวันนี้
  2. many = จำนวนมาก ใช้คู่กับนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ (plural countable nouns) เสมอ
   many + plural countable nouns (นามนับได้ที่เป็นพหูพจน์)
   How many speakers were there at the seminar yesterday?   มีวิทยากรทั้งหมดกี่คนที่งานสัมนาเมื่อวานนี้
   Are there many jobs left to do?   มีงานเหลือให้ทำอีกเยอะไหม?
   Not many students understand this lesson.   มีเด็กนักเรียนไม่มากนักที่เข้าใจบทเรียนบทนี้
   There aren’t many employees working today.   มีลูกจ้างจำนวนไม่มากนักที่มาทำงานในวันนี้
  3. much และ many สามารถใช้กับประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าได้เช่นกัน แต่จะใช้ในภาษาที่เป็นทางการหรือภาษาเขียนมากกว่า ไม่เป็นที่นิยมใช้ในภาษาพูด ส่วนใหญ่มักจะพบในหนังสือราชการ, เอกสารทางกฎหมาย, หรือบทความทางวิชาการ
   *** ข้อควรจำ หากเราหลีกเลี่ยงได้ เราจะไม่ใช้ much และ many ในประโยคบอกเล่า เพราะมันฟังดูเป็นทางการและล้าสมัยมาก เว้นแต่เราจะใช้ much และ many คู่กับคำอื่นๆเหล่านี้ในประโยคบอกเล่า จะถือว่าเป็นที่ยอมรับได้ เช่น

   1. so + much/many :
    I love you so much.   ฉันรักเธอมากนะ
    She has so many friends.  เธอมีเพื่อนเยอะมาก
   2. much/many + of :
    She spent much of her life in foreign country. เธอใช้เวลาในชิวิตของเธอส่วนใหญ่ในต่างประเทศ
    Many of us were angry about it.   พวกเราส่วนใหญ่โมโหกับมันมาก
   3. how + much/many :
    I want to tell you how much I love you.  ฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันรักคุณมากแค่ไหน
    Jay know how many places I like to go.   เจย์รู้ว่าที่ๆฉันชอบไปมีทั้งหมดกี่ที่
   4. too + much/many :
    There are too many cars here.  ที่นี่มีรถมากเกินไป
    I have too much work to finish today.  ฉันมีงานมากเกินไปที่จะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้
 2. a lot of และ lots of : ทั้ง a lot of และ lots of แปลว่า จำนวนมาก ซึ่งทั้้งคู่สามารถใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนามนับไม่ได้ (ทั้งคู่สามารถใช้แทนกันได้เลย) จะใช้กับประโยคบอกเล่าที่เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่ไม่เป็นทางการ  lots of จะมีความไม่เป็นทางการมากกว่า a lot of 
  a lot of / lots of  +  นามนับได้พหูพจน์ / นามนับไม่ได้
  A lot of people went to the concert. / Lots of people went to the concert. มีคนจำนวนมากไปดูคอนเสิร์ต
  I have a lot of cats at my house. / I have lots of cats at my house.  ฉันมีแมวเยอะมากอยู่ที่บ้านของฉัน
  There’re a lot of trees around here. / There’re lot of trees around here.  มีต้นไม้จำนวนมากรอบๆบริเวณนี้
  There was a lot of snow last week. / There was lots of snow last week. มีหิมะตกเยอะมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
  There’s a lot of information to record. / There’s lots of information to record. มีข้อมูลมากมายที่จะต้องบันทึก

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s