การใช้ This, That, These, Those

This, That / These, Those เป็นศัพท์ที่ใช้ในการบอกตำแหน่งใกล้-ไกลของสิ่งของต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เป็นเอกพจน์ (Singular) กับกลุ่มที่เป็นพหูพจน์ (Plural) ดังนี้

This That These Those

 1. กลุ่มที่เป็นเอกพจน์ (Singular) คือ This และ That  [this/that ⇒ เอกพจน์]
  1. This แปลว่า นี่ ใช้ในการพูดถึงสี่งที่เป็นเอกพจน์ที่อยู่ใกล้หรืออยู่ที่ตัวผู้พูด เช่น
   This is my younger sister, Jane.   นี่คือเจน น้องสาวของฉัน
   This cat is mine.   แมวตัวนี้เป็นของฉัน
   This guy isn’t very tall.   ผู้ชายคนนี้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นัก
   Don’t worry, this is not your fault.   อย่ากังวลไปเลย นี่ไม่ใช่ความผิดของคุณ
   Do you know how to use this washing machine?   คุณรู้วิธีการใช้เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ไหม?
   Is this your new car?   นี่ใช่รถคันใหม่ของคุณหรือเปล่า?
  2. That แปลว่า นั่น ใช้ในการพูดถึงสี่งที่เป็นเอกพจน์ที่อยู่ไกลตัวผู้พูด เช่น
   That is Tom’s house.   นั่นคือบ้านของทอม
   I like that new song.   ฉันชอบเพลงใหม่เพลงนั้น
   That’s not true.   นั่นมันไม่เป็นความจริงเลย
   I don’t like that man.   ฉันไม่ชอบผู้ชายคนนั้นเลย
   Is that a new teacher?   นั่นคือคุณครูคนใหม่หรือเปล่า?
   Who’s that?   นั่นใครน่ะ?
 2. กลุ่มที่เป็นพหูพจน์ (Plural) คือ These และ Those [these/those ⇒ พหูพจน์]
  1. These แปลว่า เหล่านี้, พวกนี้ ใช้ในการพูดถึงสี่งที่เป็นพหูพจน์ที่อยู่ใกล้หรืออยู่ที่ตัวผู้พูด เช่น
   These bags are very expensive.   กระเป่าเหล่านี้มีราคาแพงมากๆเลย
   These cookies are already expired.   คุกกี้พวกนี้หมดอายุแล้ว
   These dogs don’t like to sleep.   หมาพวกนี้ไม่ชอบนอน
   These aren’t my books.   หนังสือพวกนี้ไม่ใช่ของฉัน
   Do you know who are these women?   คุณรู้จักผู้หญิงเหล่านี้ไหม?
   Whose pens are these?   ปากกาเหล่านี้เป็นของใคร
  2. Those แปลว่า เหล่านั้น, พวกนั้น ใช้ในการพูดถึงสี่งที่เป็นพหูพจน์ที่อยู่ไกลตัวผู้พูด เช่น
   Those kids are very cute.   เด็กพวกนั้นน่ารัก
   Those watches are made in Italy.  นาฬิกาพวกนั้นถูกผลิตขึ้นในประเทศอิตาลี
   Those employees won’t attend the conference tomorrow.   ลูกจ้างพวกนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมวันพรุ่งนี้
   I’m not looking for those kind of things.   ฉันไม่ได้มองหาสิ่งเหล่านั้นอยู่
   Where are those men going?   ผู้ชายเหล่านั้นกำลังจะไปไหน?
   When will those students arrive?   เด็กนักเรียนพวกนั้นจะมาถึงตอนไหน?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s